Komunisti to je Vaše - kontrola, obmedzovanie, šikana!

Autor: Juraj Polacek | 22.8.2012 o 5:00 | (upravené 3.10.2012 o 10:22) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1867x

Už si začínam pripadať ako Alenka v krajine za zrkadlom, kde je normálne šialenstvom a normou správania stále väčšia výstrednosť či nebodaj šialenstvo...

Istoty vlády Smeru = rany istoty.

Návrh zákona vládnej strany Smer (uvádzam ho v plnej znení za príspevkom) o obmedzení hotovosti v platobnom styku na 5000€ je  šialený.

- zavádza sa na základe manipulatívneho presvedčenia, že všetci obchodníci sú zlodeji

- obmedzuje slobodu používať vlastné prostriedky

- zvyšuje  obrat bánk

- zvyšuje kontrolu každého jednotlivca

- zavádza sankcie, ktoré sú bezpochyby likvidačné

a hlavne

- nezabráni daňovým únikom firiem, ktoré cez reťaze spriatelených, podvodných subjektov okrádajú štát dennodenne o milióny EUR

Nie dosť, že minulý rok si každý podnikateľ musel kúpiť elektronickú pokladnicu za ktorú zaplatil nemalé peniaze. Teraz ešte musíme strpieť ďalšie obmedzenie vlády, ktorá by mala byť našim služobníkom, užitočným servisom v pozadí pre každého občana, na ktorý sa skladáme z vlastných peňazí.

V skutočnosti sú členovia vlády žalárnici, ktorí hľadia na ľudí v spoločnosti ako na stádo oviec, ktoré možno kedykoľvek a v ľubovoľnej  miere ošklbať dohola.

Keď som svojho času čítal román Orwella 1984, myslel som si že ide o science-fiction. Dnes môžem prehlásiť - vitajte  vo svete 1984. Vo svete kde strácame salámovou metódou slobody jednu za druhou, kde už o vlastnom osude nerozhoduje každý jednotlivec sám, ale čaká na pokyn Veľkého brata - ktorý všade počúva...

Návrh na zlepšenie

Aby som nebol taký  negativistický. Vysvetlí mi niekto, prečo ako platca DPH, keď predávam druhému platcovi DPH, musím navýšiť sumu faktúry o túto sumu? Prečo sa nemôže suma tovaru navýšiť o DPH až pri predaji koncovému spotrebiteľovi? Tým by sa úplne zničila celá podvodná schéma firiem, ktoré v súčasnosti na rôznych fakturáciách podvádzajú štát o neuveriteľné peniaze (Na Slovensku sa odhaduje rozsah únikov na miliardy EUR ročne). Lenže to by potom Smer stratil dôvod na zvýšenie kontroly ľudí a banky by mali menší obrat.

Napriek tomu, by som navrhol vrátiť sa k rokovaciemu stolu a skúsiť sa dohodnúť so Smerom a ostatnými parlamentnými stranami. Chcem veriť, že je aspoň nejaká nádej, aby takýto paškvil bezdôvodne obmedzujúci ekonomické práva jednotlivcov prešiel bez povšimnutia.

To sú tie istoty vlády Smeru = rany istoty. A ak to prejde v tejto úprave budem definitívne vedieť : SMER je len nové prevtelenie, reinkarnácia starej  arogantnej antihumánnej komunistickej strany.

 

Ak sa Vám článok páčil kliknite na  pošli na vybrali.sme.sk a potom na Hlasuj!


Návrh
ZÁKON
z ..............2012
o obmedzení platieb v hotovosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Tento zákon upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré peňažné platby v hotovosti.

§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie platbou v hotovosti odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene platcom a prijatie tejto hotovosti príjemcom.

§ 3
Bankovky alebo mince, ktoré niekto odovzdal v súvislosti s tým, že zastupuje iného ako jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, zákonný zástupca, opatrovník, prokurista alebo zamestnanec oprávnený na odovzdávanie bankoviek a mincí, sa posudzujú akoby ich odovzdal zastupovaný. To platí rovnako aj pre bankovky a mince, ktoré odovzdal konkurzný správca, na ktorého prešlo oprávnenie nakladať s majetkovou podstatou dlžníka.

§ 4
Zakazuje sa odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur.

§ 5
(1) Hodnotou platby v hotovosti v inej mene ako je mena euro je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ) alebo Národnou bankou Slovenska, ) ak ide o meny, pre ktoré Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje referenčné výmenné kurzy, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

(2) Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

§ 6
(1) Zákaz odovzdať platbu v hotovosti sa vzťahuje i na platbu, ktorá má byť odovzdaná v cudzine platcom, ktorý má v Slovenskej republike obvyklý pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania, alebo má k Slovenskej republike iný podobne trvalý vzťah. Tento zákaz neplatí, ak má platca zároveň obvyklý pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania v cudzine alebo ak má k cudzine iný podobne trvalý vzťah a ak vykonáva platbu v hotovosti v súvislosti s týmto pobytom, sídlom alebo vzťahom.

(2) Zákaz prijať platbu v hotovosti sa vzťahuje i na platbu, ktorá má byť prijatá v cudzine príjemcom, ktorý má v Slovenskej republike obvyklý pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania, alebo má k Slovenskej republike iný podobne trvalý vzťah. Tento zákaz neplatí, ak má príjemca zároveň obvyklý pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania v cudzine alebo ak má k cudzine podobne trvalý vzťah a ak prijíma platbu v súvislosti s týmto pobytom, sídlom alebo vzťahom.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú, ak ustanovenie § 7 písm. j) neustanovuje inak.

§ 7
Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté
a) poskytovateľom platobných služieb ) alebo poštovým podnikom, ) pri poskytovaní platobných služieb, poštového platobného styku alebo podobných služieb,
b) tým, kto je oprávnený vykonávať zmenárenskú činnosť, pri prevádzkovaní tejto činnosti, )
c) tým, kto je oprávnený poskytovať služby spočívajúce v spracovaní bankoviek a mincí pri poskytovaní týchto služieb, )
d) tým, kto je oprávnený poskytovať služby spočívajúce v preprave bankoviek a mincí pri poskytovaní týchto služieb, )
e) Národnou bankou Slovenska pri predaji pamätných mincí,
f) pri správe daní, )
g) v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov, )
h) v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, )
i) súdnym exekútorom, súdom alebo iným orgánom pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia, ) alebo
j) v cudzine, ak
1. platba v hotovosti súvisí so zabezpečením plnenia úlohy zahraničných operácií ozbrojených síl Slovenskej republiky, so zabezpečením fungovania zastupiteľských úradov Slovenskej republiky alebo so zabezpečením plnenia úloh v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce, alebo
2. právo štátu, v ktorom má byť platba v hotovosti odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzdať alebo prijať túto platbu inak ako v hotovosti.

§ 8
(1) Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba tým, že
a) ako platca poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti podľa § 4,
b) ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti podľa § 4, alebo
c) poruší povinnosť súčinnosti podľa § 11.

(2) Priestupky prejednávajú daňový úrad ) alebo colný úrad, ) ak ich zistil pri výkone svojej činnosti. Colný úrad prejednáva priestupky aj vtedy, ak mu bolo v súlade s § 11 oznámené porušenie zákazu podľa § 4.

(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do výšky 10 000 eur.

(4) Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu do výšky 5 000 eur.

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. )

§ 9
(1) Správneho deliktu sa podľa tohto zákona dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ tým, že
a) ako platca poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti podľa § 4,
b) ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti podľa § 4, alebo
c) poruší povinnosť súčinnosti podľa § 11.

(2) Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. )

(3) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 150 000 eur.

(4) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu do 5 000 eur.

(5) Na konanie o správnych deliktoch je príslušný daňový úrad alebo colný úrad, ak ich zistil pri výkone svojej činnosti. Colný úrad je príslušný na konanie o správnych deliktoch aj vtedy, ak mu bolo v súlade s § 11 oznámené porušenie zákazu podľa § 4.

§ 10
Na určenie miestnej príslušnosti daňového úradu a colného úradu sa použijú ustanovenia osobitného predpisu8) o určení miestnej príslušnosti správcu dane. Daňový úrad alebo colný úrad, ktorý je miestne príslušný na prejednanie priestupku a konanie o správnom delikte platcu je miestne príslušný aj na prejednanie priestupku a konanie o správnom delikte príjemcu a naopak. Ak je miestne príslušných niekoľko daňových úradov alebo colných úradov, uskutočňuje konania ten, ktorý konanie začal prvý, ak sa nedohodli inak. Ak je miestne príslušných niekoľko daňových úradov alebo colných úradov a ak každý z nich odmieta uskutočniť konanie, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky určí, ktorý z nich konanie uskutoční.

§ 11
Každý kto sa dozvie o porušení zákazu podľa § 4, je povinný to bezodkladne oznámiť colnému úradu a predložiť mu všetky doklady s tým súvisiace. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na daňový úrad.

§ 12
(1) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť priestupku alebo správneho deliktu, spôsob jeho spáchania a na jeho následky a na okolnosti, za ktorých bol spáchaný.

(2) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(3) Na vymáhanie pokút sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o daňovom exekučnom konaní. )

(4) Zodpovednosť za správny delikt zaniká, ak príslušný orgán nevydá rozhodnutie o pokute do dvoch rokov odo dňa, kedy sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov, od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu zákazu podľa § 4.
§ 13
Platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a prevyšujúcu limit uvedený v § 4 možno uskutočniť do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2013.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Plavčan oznámil abdikáciu, z tlačovky opäť ušiel

Plavčan odstúpil z postu ministra deň po výzve Roberta Fica.

DOMOV

Tak to už nie, Béla, odkazuje Bugárovi Paška z SNS

Pašku hnevá, že ombudsmanka podporila Dúhový pochod.


Už ste čítali?